Our Highness, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
info@ourhighness.nl


Persoonsgegevens die ik verwerk
Our Highness verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je
een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Our Highness verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Our Highness verwerkt mogelijk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou zoals je levensovertuiging, seksuele leven en gezondheid. Het gaat hier om de gevoelige informatie die jij zelf verstrekt in het contact met Rachèl van Dijkhorst als onderdeel van een dienst of bij het stellen van een vraag die gerelateerd is aan deze gevoelige informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Our Highness verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van een nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren

Dit gebeurt op basis van de grondslag toestemming en/of de grondslag uitvoering overeenkomst.


Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
E-mails met persoonsgegevens die Our Highness ontvangt via info@ourhighness.nl worden na twee jaar verwijderd. Our Highness bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Our Highness gebruikt alleen technische en functionele cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Our Highness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ourhighness.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Our Highness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


De beveiliging van persoonsgegevens
Our Highness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@ourhighness.nl


Disclaimers
Rachèl van Dijkhorst, hierna te noemen RD, verleent je hierbij toegang tot www.ourhighness.nl en nodigt je uit het aangebodene te lezen, bekijken, kopen en/of beluisteren. RD behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

RD is geen gecertificeerd therapeut. De informatie, oefeningen, verhalen en creatieve uitingen op www.ourhighness.nl zijn gebaseerd op haar eigen ervaring, opgedane kennis uit boeken, podcasts, studies en gesprekken met de mensen in haar leefomgeving. RD is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan aan de persoon of zijn/haar omgeving, veroorzaakt door het lezen, bekijken, kopen en/of beluisteren van materiaal van www.ourhighness.nl. De gebruiker is zelf verantwoordelijk bij het consumeren van de content op www.ourhighness.nl en de uitwerking hiervan.

RD spant zich in om de inhoud van www.ourhighness.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud volledig en/of onjuist is. De op www.ourhighness.nl aangeboden materialen, informatie en oefeningen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid, tenzij anders vermeld. Deze materialen, informatie en oefeningen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RD.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en informatie liggen bij RD. Kopiëren  verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen en informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RD, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen of informatie anders aangegeven is.

RD behoudt zich het recht deze disclaimer op elk gegeven moment te wijzigen.